כתבי עת


 
 

כתב העת: International Sociology Review of Books

במהלך 2006 יופיעו שני גיליונות של ה – International Sociology Review of Books – כתב עת מטעם האגודה הסוציולוגית הבין-לאומית המוקדש למאמרי ביקורת אודות מגוון רחב של פרסומים סוציולוגיים. כתב העת מעוניין לפרסם מאמרי ביקורת על ספרים הדנים בתהליכים סוציולוגיים בעולם ה'שני' וה'שלישי'. כמו-כן, יש לו עניין לאפשר לציבור הסוציולוגים בעולם להכיר מחקר ותיאוריה כפי שהם מתפתחים מחוץ לעולם האנגלו-סכסי.

חברים המעוניינים לתרום מאמרי ביקורת מוזמנים להתקשר לעורכת, דבורה קלקין-פישמן, dkalekin@univ.haifa.ac.il


 

כתב העת סוגיות חברתיות בישראל

כתב העת "סוגיות חברתיות בישראל" מצטרף לשורה של תקופונים וותיקים מי יותר ומי פחות, המופיעים בישראל בתחומי מדעי החברה. כוונתו להתמקד, בראש ובראשונה, במציאות הקיימת של החברה הישראלית, ולעסוק בניתוח תהליכים, בעיות ואירועים בתחומי המערכת הריבודית, דת ומדינה, מתחים לאומיים, עדתיים וקהילתיים, מצוקה ועוני, השסע הפוליטי, סטייה חברתית, שברים בחינוך, יחסי עבודה וכיו"ב.

עם זאת, מתכוונת המערכת למאמרים מדעיים, שיישענו על מתודולוגיות ועל גישות תיאורטיות, המהוות אספקלריה של מיגוון תחומי הידע החברתי כיום. בסופו של דבר יפרסם כתב-העת מאמרים אמפיריים, מאמרים שעניינם מדיניות חברתית, ביקורות על נושאים שונים בדיסציפלינות של מדעי-החברה ודיווחים על כיווני מחקר. כן יפרסם כתב-העת תגובות על מאמרים שראו בו אור, ביקורות ספרים ודיונים על בעיות דיומא. כל החומר הנדפס יעבור שיפוט מיקצועי של אנשים הבקיאים בתחום.

כתובת המערכת: פרופ' דן סואן,

המח' הרב-תחומית במדעי החברה והרוח, המיכללה האקדמית יהודה ושומרון, אריאל, 44837.

פקס: 03-6473432

דוא"ל:  soen@macam.ac.il

d.nitza@yosh.ac.il