קהילת צבא


 
 
תרחישים של שירות אזרחי חובה בישראל

סוגיית השירות האזרחי זוכה לתשומת לב גוברת בשיח הציבורי בישראל. השירות האזרחי מוצג כמנגנון שבאמצעותו אפשר לרפא את מה שמצטייר כאי-שוויון בחלוקת הנטל של השירות הצבאי לאור הקושי לשלב בשירות צבאי רגיל את אזרחי ישראל הערבים, את החרדים וחלק מן הנשים. לפיכך מועלות הצעות שונות להעמיק את השירות האזרחי, ואף נידונה האפשרות כי הוא יוטל כחובה על כל מי שלא יגויס לצבא. למהלך זה השלכות מרחיקות לכת, שבדרך כלל אינן זוכות לביטוי מפורש בשיח הציבורי.

כתרומה לשיח הציבורי, באוקרטובר 2013  ערכה קהילת צבא, בשיתוף מכון האוניברסיטה הפתוחה לחקר מדיניות, כלכלה פוליטית וחברה כינוס שכותרתו– תירחוש- שירות אזרחי חובה. זה היה הכנס השלישי שיזמה הקהילה במתכונת של תרחיש.

נקודת המוצא לדיון הייתה האפשרות כי השירות האזרחי יוטל כשירות חובה מלא. "תרחיש קצה" זה סייע, כתרגיל חשיבה, לעמוד על מכלול ההשלכות הנובעות מן המהלך של הפיכת השירות האזרחי משירות התנדבותי לשירות חובה. על בסיס זה התבקשו חוקרים ממגוון תחומים לבנות תרחיש. הם התבקשו להעריך מה יהיו ההשלכות של מימוש התרחיש על מעמד הצבא, עתידו של גיוס החובה, שוק העבודה, מעמדן של קבוצות מיעוט וכדומה. המשותף לכל הניירות שהוצגו היה הצבעה על ההשלכות השליליות ועל הסיכונים הטמונים בהרחבה ניכרת של השירות האזרחי ובוודאי החלתו כחובה. הוא יְקבע את שירות החובה, ישחק את הלגיטימיות והאוניברסליות של גיוס החובה, יעמיד את הצבא ואת מוסדות המדינה בקונפליקט קשה עם הקהילה החרדית ועם הקהילה הערבית ויציף את שוק העבודה בעשרות אלפי עובדים שאין בהם צורך. מרבית הניירות שהוצגו בתרחיש עובדו למאמרים, שכונסו בספר שיצא לאור עד לסוף שנת 2014 באמצעות האוניברסיטה הפתוחה.