סיכום פעילות קהילת חברה וסביבה 2015


 
 

במסגרת הכנס השנתי של האגודה הסוציולוגית הישראלית, שנערך במכללה האקדמית כנרת בפברואר 2015, התקיימו מספר פעילויות  בהובלת קהילת סביבה וחברה ובזיקה לתחומי התמחותה.

מליאת הפתיחה עסקה בנושא סביבה ואירחה את דני רבינוביץ', איילון שוורץ וניסים מזרחי. נושא המליאה היה "הפרדיגמה הסביבתית החמישית וביקורת הסוציולוגיה," זו גם כותרת ההרצאה המרכזית שנשא דני רבינוביץ' ושהגיבו אליה שני המתדיינים. מליאת הפתיחה התמקדה בשאלות הקיומיות שמעלה המשבר הסביבתי והציעה כי יש לערוך לאורם בחינה מחודשת של הנחות היסוד של מדעי החברה והסוציולוגיה.

מושב קהילת סביבה וחברה בנושא "מבט חברתי על הפוליטיקה של הטיעון הסביבתי בישראל" כלל שלוש הרצאות. כרמית לובנוב הרצתה על "צדק סביבתי בישראל: אפיון פוליטי-חברתי ויעד אסטרטגי למדיניות בישראל." לובנוב הציגה ממצאים ראשונים מתוך דו"ח של האגודה לצדק סביבתי שעתיד להתפרסם בשבועות הקרובים. בדו"ח זה יוצג 'מדד צדק סביבתי' חדש לאפיון המצב הסביבתי-חברתי בישראל. בהרצאתה הוצגו מדדים של מצב הסביבה בחמישה תחומים הקשורים לפעילותן של רשויות מקומיות וכן הוצג הקשר של מדדים אלו לאפיון חברתי-כלכלי של ערים בישראל.

יוסף ג'בארין דיבר על "הצדק הסביבתי הנעלם: הדרת ערבים על ידי ארגוני הסביבה ומוסדות התכנון." בהרצאה הציג ג'בארין גישות המתפתחות לאחרונה אשר עוסקות בצדק חברתי-מרחבי (כגון: 'העיר הצודקת', 'הזכות לעיר', ו'העיר המקיימת') מבקשות לחבר בין נושאי החברה, הצדק, המרחב, והסביבה תחת מעטפת תיאורטית ופרקטית אחת. על פי גישות אלו, אי-אפשר להפריד בין נושאי הקיימות ושינוי אקלים, ובין חיי היומיום של האנשים והקבוצות. בישראל, הנטייה של ארגוני הסביבה ומוסדות התכנון הלאומיים היא להפריד בין שני העולמות הללו. לטענתו, החברתי נתפס כחברתי גרידא, והסביבתי הוא "ירוק" גרידא. בפועל, מצב זה הביא להגברת האפליה כנגד החברה הערבית בישראל הן מצד ארגוני הסביבה והן מצד מוסדות התכנון.

טלי כץ-גרו דיברה על "עמדות והתנהגויות סביבתיות בקרב יהודים וערבים בישראל". גם היא הדגישה כיצד תפיסות של סכנות סביבתיות ואי-צדק סביבתי נוטות להתקיים בזיקה לממדי ריבוד שונים כמו לאום, מוצא אתני, מעמד, מקום מגורים, או סטטוס הגירה. כך, קבוצות חברתיות מסוימות נוטות להיות פגיעות יותר לחשיפה לסכנות סביבתיות והפיזור המרחבי של סכנות סביבתיות משקף את המבנה החברתי ואת יחסי הכוח בחברה. בהקשר זה עסקה ההרצאה בשתי שאלות מחקר: מהן העמדות וההתנהגויות של יהודים וערבים בישראל כלפי הסביבה? ומהם המאפיינים החברתיים, נוסף על לאום, המעצבים עמדות והתנהגויות פרו-סביבתיות בישראל?

שולחן עגול בנושא "קיימות עירונית בישראל – סוגיות ואתגרים" הציג פרויקט הפועל במסגרת מכון ירושלים לחקר ישראל ובהשתתפות צוות חוקרים בינתחומי. מטרת הפרויקט למצוא דרכים לקידום סגנון חיים מקיים אשר יתאים לתושבי מגוון ערים בישראל.

בקרו באתר הקהילה http://www.iss-env-soc.com/

ובדף הפייסבוק https://www.facebook.com/isseco לפרטים על האירועים הבאים המתוכננים, ביניהם מפגש דוקטורנטים ביולי 2015 והכנס השני של קהילת סביבה וחברה בנובמבר 2015.

יו"ר הקהילה: טלי כץ-גרו, רכזת הקהילה: נתליה גוטקובסקי, וועדת היגוי: רפי גרוסגליק, טליה פריד, לירון שני.