From an Immigrants Association to a National Educational Network/ Horovitz, Tamar, Shamai, Shmuel and Ilatov, Zinaida


 
 

ספר זה הוא פרי מחקר ארוך-טווח על רשת מופת – ניסיונה של קבוצת עולים מברית המועצות לשעבר להיכנס למערכת החינוך המרכזית בישראל ולהשפיע עליה.

רשת מופת היא תוצר של מספר גורמים:

  • עלייתה של קבוצת מורים שמקצתם עבדו במסגרות יוקרתיות בבית המועצות לשעבר, שביקשו להמשיך במקצועם בשילוב רצון לתרום לחברה הישראלית;
  • אכזבתם של הורים יוצאי ברית המועצות לשעבר ממערכת החינוך של מדינת ישראל;
  • התפתחותן של רשתות תמיכה במגזר הרוסי בנושאי חינוך, רווחה ופנאי, שהיו מוכנות להירתם לתמיכה במערכות הממוסדות;
  • התפתחות מערכת ענפה של מסגרות חינוכיות בלתי פורמליות במגזר הרוסי;
  • התחזקות הטענה כי מערכת החינוך כשלה בסיפוק צורכיהן של אוכלוסיות רבות במערכת החינוך, בעקבות זאת הופעת המושג "בחירת הורים";

כל הגורמים האלה הביאו להפיכת רשת מופת לגורם מרכזי ולדוגמה לחיקוי במערכת החינוך.

פרטי המחברים :

תמר הורוביץ, פרופסור אמריטוס במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון שבנגב. פרסמה ספרים ומאמרים בנושאים: השתלבות יוצאי ברית המועצות לשעבר בחברה הישראלית, אתנוגרפיות בית-ספריות ונשים במגשר הבדואי. כמו-כן היא מתמחה בנושאי אלימות בבית-הספר, אתניות והגירה.תמר הורוביץ

פרופסור שמואל שמאי, עמית מחקר בכיר במכון לחקר הגולן, אוניברסיטת חיפה. ראש התכנית לתואר שני בחינוך במכללה האקדמית תל-חי,. פרסם מאמרים בנושאי סוציולוגיה של החינוך, רב-תרבותיות, עדתיות, קשר למקום וקהילתיות.

shmuel_shamai

זינאידה אילטוב, עמיתת מחקר בכירה במכון לחקר הגולן. עלתה ב-1991 מסנט פטרבורג, פרסמה מאמרים בנושאים: קליטת נוער עולה בסיכון, ויחסים חברתיים בבית-הספר. מתמחה בנושאי הגירה, בייחוד של יוצאי ברית המועצות לשעבר.

ilatov usa pic2010 (3)